கருவி / ஓடு / மரத் தளம் / மடு / குழாய் / கல் / கழிப்பறைகள் / வால்பேப்பர் / அலங்கார பொருட்கள்